בואו נדבר חדשנות
support-icon
חזור

מדיניות פרטיות – באתר האינטרנט "UIDB"

1
כללי:

אנא קרא הוראות הסכם זה (להלן: "מדיניות הפרטיות") בטרם תעשה שימוש באתר האינטרנט "UIDB".

1.1

אתר האינטרנט UIDB, שבבעלות בלעדית של חברת יו.איי.די.בי תוכנה בע"מ, ח.פ. 516600749 (להלן: "בית העסק", "אנו" או שימוש בגוף יחיד רבים) הינו אתר אינטרנט ו/או אפליקציה סלולרית של בית העסק המספק שירותי תוכנה וטכנולוגיה אחרים (להלן: "אתר האינטרנט").

1.2

בית העסק רשאי לערוך, מעת לעת, כל תיקון ו/או שינוי בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי.

1.3

מדיניות הפרטיות נכתבה לשם הנוחיות בלשון זכר יחיד, אך היא מיועדת לשני המינים, כמו גם לרבים. כותרות מדיניות הפרטיות נועדו לנוחיות בלבד ואין להן פירוש משפטי.

1.4

לא חלה עליך החובה לאשר את מדיניות הפרטיות, אך אם תימנע מלעשות כן לא תוכל להבטיח את ההנאה והשימוש שלך באתר האינטרנט. ככל שאינך מסכים לאילו מהדברים האמורים במדיניות הפרטיות של אתר האינטרנט, הרי שאתה נדרש להפסיק באופן מיידי כל שימוש בה.

1.5

מדיניות פרטיות זו נוגעת אך ורק לשימוש של המשתמש באתר האינטרנט לשם הזמנת מוצרים ואינם חלים על שירותים ו/או מוצרים ו/או התקשרות אחרת של משתמש עם בית העסק.

1.6

מדיניות פרטיות זו נוגעת אך ורק לשימוש של המשתמש באתר האינטרנט לשם הזמנת מוצרים ואינם חלים על שירותים ו/אהדין שחל על מדיניות הפרטיות הנו הדין הישראלי. מדיניות הפרטיות כפופה לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות") ולכל הוראת דין שלא ניתן להתנות עליה.

2
הסכמה:
2.1

מעצם השימוש באתר האינטרנט אתה באופן עצמאי ומרצונך החופשי, מאשר את מדיניות הפרטיות של בית העסק ובכלל זאת אתה מאשר לבית העסק לאסוף ולהשתמש במידע הפרטי שלך בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו.

2.2

ידוע לך כי לא חלה עליך כל חובה לספק מידע במהלך השימוש שתעשה באתר האינטרנט אלא בהתאם לרצונך החופשי, אך אם תימנע מלהעביר את המידע הרי שההנאה שלך מן השימוש באתר האינטרנט עשויה להיפגם.

3
איסוף מידע - להלן יפורט המידע האישי שעשוי להיאסף על ידי בית העסק עקב השימוש של משתמש באתר האינטרנט:
3.1

פרטי התקשרות – שם עסק, גודל העסק, שם פרטי, שם משפחה, דוא"ל, טלפון, כתובת.

3.2

מידע שנוגע להרגלי הגלישה שלך באתר וברשת האינטרנט, הקלטה של אופן השימוש באתר, תחומים ונושאים שמצאת בהם עניין, למידע מן הדפדפן שלך, לכתובת אינטרנט (IP), לעוגיות (cookies), לדפוסי שימוש באתר האינטרנט, למעקב ולצילום תנועתיות באתר האינטרנט, לחותמות שעה ותאריך ועוד.

3.3

מידע סטטיסטי (להלן: "מידע סטטיסטי") שאינו מזוהה אישית ושנוגע לפעילות שעושים פרטים באתר האינטרנט.

4
השימוש במידע - להלן יפורטו מטרות השימוש של בית העסק במידע שיימסר על ידי משתמש אגב שימוש באתר האינטרנט:
4.1

בית העסק לא יעשה שימוש ולא ימסור מידע שנוגע אליך, אלא בהתאם למטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו ולהוראות הדין.

4.2

השימוש במידע שבית העסק עשוי לעשות כולל, בין השאר, את המטרות הבאות: (1) הנגשת מידע הנוגע לרכישת מוצרים על ידי משתמש; (3) יצירת קשר והעברת מידע למשתמש; (4) שמירת מידע לצורך בירור עתידי; (5) מחקר, ניתוח נתונים וסטטיסטיקות; (6) התאמה אישית ושיפור של תוכן השירות למשתמש; (7) תמיכה ושירות לקוחות; (8) ציות לחוק, בירור תלונות, התדיינויות משפטיות, חשד להונאה ו/או להתנהגות בלתי הולמת.

5

שמירת המידע

5.1

מידע שנמסר לבית העסק אגב השימוש באתר האינטרנט יישמר במאגרי המידע של בית העסק ו/או אצל קבלני משנה שבית העסק התקשר עימם לשם שמירת המידע.

5.2

לשם הגנה על המידע שברשות בית העסק, מיישם בית העסק נהלי אבטחת מידע מקובלים וסבירים בהתאם לנסיבות.

5.3

בית העסק אינו יכול להתחייב שאתר האינטרנט חסין מפני גישה בלתי מורשית ושצדדים שלישיים בלתי מאושרים לא ישיגו גישה למידע. לפיכך, בית העסק לא יישא באחריות על כל נזק שייגרם למשתמש, אם ייגרם, כתוצאה מזליגת מידע, שינוי או שימוש בלתי ראוי במידע שבוצע על ידי אחר.

6
שיתוף במידע
6.1

מידע משתמש יהיה נגיש למשתמש, לבית העסק וכן לספקי בית העסק.

6.2

בית העסק רשאי להעביר לצדדים שלישיים מידע, לרבות מידע אישי, מבלי לקבל הסכמה נוספת מעת המשתמש במקרים הבאים:

6.2.1

לשם מתן שירותים ו/או אספקת מוצרים למשתמש.

6.2.2

בית העסק סבור שמסירת המידע דרושה למניעת נזק למשתמש או לצדדים שלישיים.

6.2.3

מסירת המידע נדרשת מכח הדין ו/או צו שיפוטי ו/או הוראה של רשות מוסמכת כלשהי.

6.2.4

יש חשש שמשתמש ביצע או ניסה לבצע פעולות אסורות על פי דין או בניגוד לתנאי השימוש.

6.2.5

הגילוי נדרש לצורך הליכים משפטיים בהם מעורב בית העסק.

6.2.6

במקרה של מיזוג ו/או שינוי מבני ו/או העברת עסקים ו/או מיזוג פעילות של בית העסק.

6.3

יובהר כי מעת שמידע יצא מידי בית העסק, בכפוף להוראות מדיניות פרטיות זו, בית העסק לא יהא אחראי לשימוש שיעשה בו ולא יהיה כל תוקף לטענה ו/או לתביעה כלפי בית העסק בעניין המידע האמור.

7
פקי בית העסק
7.1

לשם מתן השירותים שמספק בית העסק באמצעות אתר האינטרנט, לרבות, שירותי אחסנת מידע ו/או מחקר וניתוח פעילות משתמשים ו/או סטטיסטיקות בנוגע לשימוש באתר האינטרנט ו/או שיפור של חווית השימוש באתר האינטרנט, עשויה בית העסק לשתף מידע עם ספקים וקבלני משנה, בארץ ו/או בחו"ל (להלן: "ספקי בית העסק").

7.2

בית העסק דורש מספקי בית העסק לעמוד בהוראות מדיניות פרטיות זו, חל עליהם איסור לשתף את המידע עם כל צד ג' אחר ואין הם רשאים לעשות שימוש במידע בעצמם, מבלי לקבל את האישור המפורש של בית העסק לכך, אשר יינתן בכפוף למדיניות פרטיות זו ולכל דין.

7.3

בתום התקשרות בית העסק עם ספק חברה, יידרש ספק בית העסק האמור להשיב לבית העסק כל מידע רלוונטי שהועבר לידי ספק בית העסק על ידי בית העסק ולמחוק כל מידע קיים שברשותו.

8
אחראי מידע בית העסק
8.1

בכל מקרה של צורך בקבלת מידע ו/או מימוש זכויות של משתמש בהתאם למדיניות הפרטיות הרי שהמשתמש מתבקש לפנות לבית העסק בהתאם לפרטי ההתקשרות המפורטים מטה.

8.2

אחראית המידע בחברה הינה לילי ניר, דוא"ל info@ui-db.com.

9
המחאה של זכויות
9.1

בית העסק רשאית להמחות ו/או להסב את הזכויות וההתחייבויות שלה לפי מדיניות פרטיות זו לאחר (להלן: "נעבר"), ובלבד שהנעבר האמור יאשר בכתב את מחויבותו לעמוד בהוראות מדיניות פרטיות זו והדין.

10
פרטיות ילדים וקטינים
11
עיון וגישה למידע אישי

בכפוף לכל דין, הנך רשאי לבקש מידע הנוגע אליך, אשר בידי בית העסק, כמו גם לבקש את עדכונו. כדי לממש זכות זו, עליך לשלוח דואר אלקטרוני עם פרטים שיאפשרו לנו לאמת את זהותך ולציין את בקשתך המפורשת לכתובת הבאה: info@ui-db.com.

12
דיוור ותוכן פרסומי
12.1

בית העסק עשוי והמשתמש מאשר להביא לידיעתו מידע כמו גם תכנים פרסומיים, שיווקיים והמלצות שונות הנוגעות לבית העסק ולאחרים, שלהערכת בית העסק ייתכן והמשתמש ימצא בהם עניין (להלן: "תוכן פרסומי"). תוכן פרסומי יכול שיועבר באמצעות מסרון ו/או הודעת דוא"ל ו/או במהלך השימוש שיעשה המשתמש באתר האינטרנט ו/או בדרך אחרת.

12.2

משתמש רשאי להורות לבית העסק בכל עת על הפסקת הדיוור באמצעות הודעה לבית העסק בכתב על רצונו בכך ו/או משלוח דוא"ל לכתובת info@ui-db.com ו/או משלוח מסרון עם המילה "הסר" לטלפון מספר 053-244-7103 ו/או מענה באופן שבו נשלח דבר הפרסומת.

12.3

המשתמש מאשר כי הוא מבין שתוכן פרסומי אינו מהווה המלצה או עידוד של בית העסק לרכוש שירותים או מוצרים, כי בית העסק אינו צד לכל מצג או התקשרות עם מפרסם, כי הוא פוטר את בית העסק מכל חבות הקשורה בקבלת תוכן פרסומי ו/או בספקי שירותים אחרים ו/או טיב שירותים של משווקי תוכן פרסומי ומאשר כי לא תקום לו כל טענה ו/או תביעה הנוגעת לתוכן פרסומי שיקבל.

13
עדכון מדיניות הפרטיות

בית העסק עומדת הזכות לעדכן מדיניות פרטיות זו בכל עת. ככל שתבחר שלא לאשר את העדכון האמור בית העסק עשוי שלא לאפשר את המשך השימוש שלך באתר האינטרנט.

14
פרטי התקשרות עם בית העסק
  • 1 שם בית העסק: יו.איי.די.בי תוכנה בע"מ, ח.פ. 516600749
  • 2 מען למכתבים: ביאליק 36, טירת כרמל, ישראל.
  • 3 דוא״ל: info@ui-db.com